Čelična armaturna mreža (orebrena i glatka)

Europolis Plus

Od Europolis Plus glatke ili Europolis Plus orebrene hladno valjane čelične žice međusobno ukrštene pod pravim uglom, a zatim spojene elektrootpornim zavarivanjem na mestu ukrštanja, proizvodi se visoko kvalitetna Europolis armaturna mreža.

Ovu mrežu osim vrhunskih mehaničkih karakteristika, posebno odlikuje kvalitet vara koji omogućava specijalno konstruisana mašina za novu vrstu elektrootpornog zavarivanja.

Bez obzira na način manipulacije Europolis Plus armaturnim mrežama, naročito tokom njenog utovara, transporta i istovara, ne može doći do pucanja vara.

Armaturna mreža se proizvodi na mašinama najpoznatijih proizvođača u ovoj branši: Schlater Švajcarska, EVG Austrija, Teurema, Vitary.

Europolis Plus zavarena armaturna mreža se izrađuje od:

 • Europolis Plus glatke hladno valjane čelične žice, EŽG B500A, prečnika ø4 – ø12 mm;
 • Europolis Plus orebrene hladno valjane čelične žice, EŽR B500A, prečnika ø4 – ø12 mm.

Mehaničke karakteristike propisane su standardom SRPS EN 10080:2008:

 • konvencionalni napon tečenja Rp02 – min 500 MPa; max 650 Mpa;
 • odnos zatezne čvrstoće i konvencionalnog napona tečenja Rm/Rp02 – min 1,05 (1.02 za mere ispod 8 mm);
 • ukupno izduženje pri maksimalnoj sili Agt – min 2,5 % (1,0% za mere ispod 8 mm).

Asortiman

U okviru proizvodnog programa Europolis Plus armaturnih mreža moguće su mnogobrojne kombinacije uzdužnih i poprečnih žica (ø 4 – ø 12) i rastojanja 50 – 250 mm, (uzdužni korak min 100) pri čemu je ponuđen sledeći asortiman:

 • Uzdužno nosive, R – mreže / žice su ukrštene u obliku pravougaonika, a nosiva je uzdužna žica;
 • Obostrano nosive, Q – mreže / žice su ukrštene u obliku kvadrata (a=t), a nosive su i uzdužne i poprečne žice;
 • Poprečno nosive, T – mreže / žice su ukrštene u obliku pravougaonika (a>t), pri čemu su nosive poprečne žice;
 • Mreže za vertikalnu gradnju zidova, Rx, Qx mreže / identična je R – mreži i Q – mreži, osim što su prepusti na jednoj strani mnogo duži od prepusta na drugoj, a definišu se prema konkretnim potrebama;
 • Specijalne mreže po posebnoj narudžbini, S – mreža / dužina (L) i širina (B) se menjaju, a masa mreže se posebno izračunava.

Primena

U građevinarstvu zavarene armaturne mreže imaju veoma široku primenu: u visokogradnji (temelji, ploče, zidovi, stepeništa), u niskogradnji (putevi, mostovi, potporni zidovi, tuneli), u hidrotehnici (brane, kanali) i dr.

Kvalitet

Proizvodnja, isporuka i kontrola kvaliteta Europolis Plus zavarene armaturne mreže je propisana standardom SRPS EN 10080:2008. U Europolis Plus fabrici, kontrola kvaliteta zavarenih mreža obavlja se sledećim ispitivanjima uzoraka šipki (poprečnih i uzdužnih) i zavarenih spojeva uzetih iz zavarene mreže. Ispitivanje vrši angažovana nezavisna laboratorija Centar za Kvalitet.

 • ispitivanje zatezanjem;
 • ispitivanje savijanjem;
 • određivanje sile smicanja zavarenog spoja;
 • merenje geometrijskih karakteristika i određivanje relativne površine rebra;
 • određivanje odstupanja od nominalne mase po dužnom metru;
 • određivanje hemijskog sastava i ugljeničnog ekvivalenta.

u skladu sa standardima: SRPS EN ISO 15630-2:2011; SRPSEN ISO 15630-1:2011, SRPS EN ISO 6892-1:2012, SRPS EN ISO 7438:2016 SRPS EN 10080:2008; SRPS C.A1.011:2004.