Gabioni za regulaciju rečnog korita Plavna, Zamna i Nišava, 2017. godina