Gabioni za zaštitu kosina u Zvorniku, 2017. godina